MMT

A Magyar Mikrobiológiai Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

Bevezetés

A Magyar Mikrobiológiai Társaság a 2011. évi CLXXV. számú, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján működő bejegyzett közhasznú szervezet. A Társaság a rá vonatkozó törvényekben és az Alapító Okiratában szabályozott tevékenységei körében rendeltetésszerű működésének, a tagok jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében nyilvántartásokat vezet (pl. tag és tagdíjnyilvántartás, rendezvények résztvevői, pályázatok, ösztöndíj és egyéb szerződések adatai), amelyekben személyes adatokat is kezel.

Jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által működése körében igényelt személyes adatok használata során minden tekintetben biztosítsuk az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján meghatározott jogait.

Amikor egy természetes személy a Társaság tevékenysége körében (pl. tagfelvétel, pályázatok) személyes adatait a Társasággal közli, ezzel egyúttal hozzájárulását adja adatainak ügykezelési célú belső használatához korlátlan ideig, illetve a természetes személy általi hozzájárulás visszavonásig.

A Társaság a tudomására jutott személyes adatokat csak az adatbekérés során megjelölt cél (pl tagnyilvántartás) érdekében használja, eltérő célra adatokat nem kezel. A Magyar Mikrobiológiai Társaság különleges adatokat (pl. nemzetiség, betegségek) nem kér és nem kezel.

A kezelt személyes adatok köre

Alapadatok: név, szakképesítés, tudományos fokozat/titulus, beosztás, lakcím, munkahely neve, munkahely címe, gyors elérhetőségek (elektronikus levélcím, telefonszámok), saját honlap cím, nyelvtudás, ajánló tag neve. Tagdíjkedvezmények miatt: nyugdíjas státusz megjelölése, nappali tagozatos egyetemi hallgatói jogviszony megjelölése, Gyes/Gyed státusz megjelölése. Életkori határhoz kötött pályázatok esetében: születési idő. Ösztöndíj szerződésekhez: név, anyja neve, születési dátuma, adóazonosító jele, lakcíme, bankszámlaszáma.

Mely okból kezeljük az adatokat

‑ Hozzájárulása alapján,

‑ az Ön által igényelt tagsági, vagy szerződéses jogviszony teljesítéséhez, a Társaság rendezvényein való részvételhez, a társasági információmegosztáshoz ez elengedhetetlenül szükséges,

‑ másrészt a Magyar Mikrobiológiai Társaság jogos érdeke (kitüntetettek) ezt megkívánja,

‑ ill. mert jogszabály kötelezi a Magyar Mikrobiológiai Társaságot adatainak a kezelésére (pl. adótörvények).

Az adatkezelő és adatfeldolgozó jogi személyek

Adatkezelő:

Magyar Mikrobiológiai Társaság

1097 Budapest,

Albert Flórián út 2-6.

képviselő: Márialigeti Károly

 

Adatfeldolgozók:

Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa

1097 Budapest,

Albert Flórián út 2-6.

képviselő: Könczöl Kálmán

 

Dynamo Dream Works Kft.

2094 Nagykovácsi,

Lombos u. 23.

Képviselő: Móricz Péter

Weco Travel Kft.

1053 Budapest,

Szép u. 2.

Képviselő: Horváth Balázs

A Magyar Mikrobiológiai Társaság adatvédelmi irányelvei

‑ a Társaság csak az elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel;

‑ a Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeli és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül, jogszabályban foglalt eseteken kívül, harmadik félnek át nem adja;

‑ a Társaság jogsértés, vagy annak alapos gyanúja, a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. esetében hivatalos megkeresés, jogi eljárás alapján arra jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett elérhető adatait;

‑ a Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, és eljárási szabályokat hoz a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelme érdekében, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását;

‑ amennyiben a Társaság külső szolgáltatókkal működik együtt (pl. közösségi média) a külső szolgáltatók rendszereiben , a jelen szabályzat szerint megadott adatok tekintetében a külső szolgáltató adatvédelmi irányelvei az irányadók;

‑ a számítógépes rendszerek működtetése során rögzítésre kerülő technikai adatokhoz (pl. az érintett bejelentkező számítógépének automatikusan rögzített adatai, naplózási adatok)  az adatkezelő és az adatfeldolgozó fér hozzá. Ezen adatok a rendszer működtetése szempontjából informatikailag indokolt időtartamig kerülnek tárolásra;

‑ az érintett elektronikus levélcíme megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a kérdéses elektronikus levélcímről kizárólag érintett vesz igénybe szolgáltatást. Ennek alapján az adott elektronikus levélcímen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az elektronikus levélcímet regisztráló érintettet terheli.

Az adatkezelés időtartama

A megbízásos (alkalmazási) jogviszonnyal kapcsolatos adatok esetében a megbízás megszűnésétől számított öt év. A tagi jogviszony, kitüntetések ténye és időtartama, ill. időpontja esetében adatmegsemmisítés nem végezhető.

Az érintettet megillető jogosultságok

‑ Az átlátható tájékoztatáshoz való jog;

‑ a személyes adataihoz való hozzáférés joga;

‑ az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez, zárolásához („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog;

‑ az esetleges adattovábbítás esetén a címzettről történő tájékoztatás igényének joga;

‑ adathordozhatósághoz való jog;

‑ az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog;

‑ automatizált döntéshozatal esetén - az a jog, hogy az érintettre ne terjedjen ki a döntés hatálya;

‑ a jogorvoslathoz való jog.

A fenti jogosultságokat jogszabály, hatósági rendelkezés korlátozhatja. 

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati kérelemmel, beadvánnyal lehet fordulni

‑ a Magyar Mikrobiológiai Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez

Dr. Csire Márta

Magyar Mikrobiológiai Társaság

1097 Budapest,

Albert Flórián út 2-6.

Email: fotitkar@mmt.org.hu

‑ a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

1125 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400

‑ a Bírósághoz

az érintett választása szerint a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.

 

Budapest, 2018. május 23.

 

                                                                                                                                                                                Márialigeti Károly

Keresés