MMT

 

A MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.)

A társaság neve: MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG

                                   Rövidítve: M M T

angolul:          Hungarian Society for Microbiology

franciául:        Société Hongroise de Microbiologie

németül:         Ungarische Gesellschaft für Mikrobiologie

oroszul:          Vengerszkoje Obsesztvo Mikrobiologii

2.)

(1) A Magyar Mikrobiológiai Társaság (a továbbiakban Társaság) működési területe: Magyarország.

(2) A Társaság székhelye: 1097 Budapest IX., Albert Flórián út 2-6.

(3) A Társaság alapítási éve: 1951.

(4) A Társaság pecsétje:        Körbélyegző az alábbi felirattal: Magyar Mikrobiológiai Társaság 1951.

3.)

(1) A Társaság jogi személy.

(2) A Társaságnak a mikrobiológia ágazatai szerint Szekciói vannak, amelyek nem önálló jogi személyek. Tevékenységüket a Társaság felügyelete és irányítása alatt fejtik ki.

(3) A Társaság a mikrobiológiával közvetlenül, vagy közvetetten foglalkozók önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai munkát segítő érdekfeltáró és szakmai érdekvédelmi kapcsolatok fejlesztését elősegítő egyesület.

(4) A Társaság tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének (a továbbiakban MOTESZ).

(5) A Társaság és a MOTESZ között felmerülő, vagy fennálló jogvitás kérdések eldöntésére a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

4.)

A Társaság célja:

(1) elősegíteni az általános, az orvosi, az állatorvosi, a biotechnológiai, az élelmiszer, a fertőző betegségekkel kapcsolatos, a járványtani, a mezőgazdasági, a környezeti, az ipari mikrobiológia valamennyi ágának (algológia, bakteriológia, mikológia, protozoológia és virológia) (továbbiakban mikrobiológia) és a mikrobiológiai immunológiának, taxonómiának és filogenetikának, molekuláris biológiának, parazitológiának stb. fejlesztését;

(2) elősegíteni a felsorolt tudományágakban elért eredmények gyakorlati felhasználását, valamint az oktatás és tudományos képzés, továbbképzés minden szintjén (alap- és középfokú oktatás, graduális és posztgraduális felsőfokú képzés, felnőttképzés stb.) azok megismertetését;

(3) elmélyíteni a felsorolt tudományágak művelőinek tudományos és gyakorlati felkészültségét, segíteni az új tudományos eredmények megismertetését, a tudományos ismeretterjesztést;

(4) hozzájárulni a tagok tudományos elméleti és gyakorlati tapasztalatainak, eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetéséhez, segíteni együttműködésüket;

(5) mindent megtenni a szakma általános társadalmi és erkölcsi elismertetése érdekében;

(6) érvényesíteni tagjainak ‑ a közérdekkel összhangban álló ‑ erkölcsi és anyagi érdekeit;

(7) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység elősegítése (pl. kapcsolatépítés határon túli magyar szakmai szervezetekkel);

(8) euroatlanti integráció elősegítése (pl. tagság európai szakmai szervezetekben);

(9) elősegíteni a hazai és nemzetközi tudományos, oktatási, valamint egyéb szakmai kapcsolatok erősítését az előbbiekben felsorolt valamennyi területen.

5.)

A Társaság céljai elérésének érdekében:

(1) tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, beszámoló és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendez. A Társaság programjairól, szolgáltatásairól a tagokat és érdeklődőket negyedévi rendben megjelenő kiadványban, valamint honlapján (www.mmt.org.hu) folyamatosan tájékoztatja;

(2) szakfolyóiratokat adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti a céljainak megfelelő tudományos könyvkiadást;

(3) figyelemmel kíséri a szakterületét érintő kutatási, oktatási és továbbképzési feladatokat, javaslatokkal és bírálatokkal segíti azok megoldását;

(4) a szakterületét érintő kérdésekben véleményt nyilvánít, és szükség esetén állásfoglalását nyilvánosságra hozza;

(5) feladatainak megoldása érdekében pályázatokat és ösztöndíjakat hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díjakat létesíthet és alapítványokat hozhat létre;

(6) tudományos kiállításokat rendezhet;

(7) szükség szerint bevonja munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva a társaság céljainak megvalósítását segíteni tudják;

(8) kapcsolatot létesít és együttműködik más hazai és külföldi nemzeti szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, határon túli magyar szakmai szervezetekkel, segíti, irányítja, összehangolja és támogatja tagjai és a Szekciók ilyen irányú tevékenységét;

(9) a maga egészében, illetve tagjai útján tagként részt vesz nemzetközi és más külföldi tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottjai útján képviselteti magát;

(10) anyagi lehetőségeinek határain belül és kapcsolatai révén mindent megtesz tagjai hazai és külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására;

(11) célja megvalósítása gazdasági feltételeinek javítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

6.)

A Társaság pártoktól független, politikai pártnak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, így országgyűlési, megyei, vagy fővárosi önkormányzati képviselőt nem állít és nem támogat.

7.)

A Társaság céljának, ill. feladatainak megvalósítására, tagsága és minden szakmai érdeklődő számára közhasznú tevékenységet folytat az alábbiakban megjelölt területeken:

‑ egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (pl. mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika) ‑ az egészségügy közfeladata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1)-(2) bekezdései alapján,

‑ tudományos tevékenység, kutatás (a mikrobiológia legtágabban értelmezett területén) ‑ együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában közfeladata a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (3) bekezdése alapján,

‑ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (az oktatás minden szintjén) ‑ oktatás közfeladata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (3) bekezdése és a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) a)-u) pontjai alapján,

‑ természetvédelem, állatvédelem (pl. állatkísérletek kiváltását megalapozó kutatások) ‑ a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása közfeladata a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64.§ (1) bekezdése alapján, valamint az állatvédelem közfeladata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján,

‑ környezetvédelem (pl. mikrobiológiai kármentesítés, szennyvíztisztítás) ‑ környezetvédelem közfeladata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. § b), f), g), h) pontjai alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 11.) pontja és 23. § (4) bekezdés 12. pontja alapján,

‑ fogyasztóvédelem (pl. élelmiszerbiztonságot megalapozó diagnosztikai kutatások) ‑ fogyasztóvédelmi közfeladat ellátása a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény § (1) a)-k) pontjai alapján.

8.)

Határozatok és nyilvánosság, szolgáltatások igénybevétele:

(1) a Társaság működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolóiról, jelentéseiről a vezetőségi ülések helyén elhelyezett hirdetőtáblákon, időszaki kiadványában és hálózati levelezési listáján, honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot;

(2) a Társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, azokból bárki részesülhet. Az egyesület szolgáltatásai igénybevétele lehetőségének közléséről, nyilvánosságra hozataláról az egyesület elnöke köteles gondoskodni. A szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről szóló hirdetményeket - az azokra vonatkozó igénybejelentés, jelentkezés határidejének, határnapjának lejárta előtt legalább egy hónappal ‑ a Társaság honlapján (www.mmt.org.hu) meg kell jelentetni. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmeket az elnökség ‑ az igény, jelentkezés beadására megállapított határidő, vagy határnap lejártát követő ‑ harminc napon belül bírálja el, ezt követően ‑ öt napon belül ‑ nyilvánosságra hozza döntését, olyan módon, hogy a kérelmek elbírálását követő első munkanapon elhelyezi a döntést a Társaság honlapján (www.mmt.org.hu), 15 napra. Azoknak a személyeknek azonban, akik az elnökség döntése alapján a szolgáltatás igénybevételére jogosulttá válnak, ezen döntést annak meghozatalától számított 15 napon belül ‑ ajánlott levélben ‑ is meg kell küldeni.

(3) a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a vezetőségi ülések helyén, előre egyeztetett időpontban bárki betekinthet. A betekintést a Vezetőségnél kell írásban kezdeményezni, amely annak 15 napon belül köteles eleget tenni;

(4) a Társaság szerveinek döntéseit a főtitkár a társasági határozatok tárában tartja nyilván. Ebben feltünteti a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók, ellenzők és tartózkodók számarányát és személyét;

(5) A Közgyűlésről, a Vezetőség és az Elnökség üléseiről, valamint az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyveket a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá.

(6) a Társaság Főtitkára gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel írásban, igazolható módon való közléséről;

(7) a Társaság szerveinek döntéseit, a Közgyűlésre, egyéb szerv ülésére szóló meghívókat a tagoknak megküldött időszaki kiadványban, honlapján, valamint a vezetőségi ülések helyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.

9.)

Összeférhetetlenségi szabályok.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül ‑ kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást ‑, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt ‑ annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig ‑,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A TÁRSASÁG TAGJAI, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

10.)

(1) A társaság tagjai lehetnek:

a.) rendes tagok;

b.) tiszteletbeli tagok;

c.) pártoló tagok.

(2) Rendes tag lehet az, aki a mikrobiológiának felsőfokú képzést (egyetemet, vagy főiskolát) végzett, vagy végző művelője, illetve a mikrobiológia eredményeinek és módszertanának alkalmazója, terjesztője, oktatója, aki kötelezi magát a Társaság Alapszabályának megtartására, felvételét belépési nyilatkozatban kéri és akit a Vezetőség felvesz tagjai sorába. Új tagok felvételéhez legalább egy rendes tag írásbeli ajánlása szükséges.

(3) Tiszteletbeli tag lehet évente legfeljebb négy hazai, vagy külföldi természetes, illetve jogi személy, aki/amely a mikrobiológia ágainak valamelyikében kiemelkedő jelentőségű munkásságot fejt ki és kiemelkedő eredményeket ért el. Tiszteletbeli tagságot a Vezetőség ajánlására a Közgyűlés adományoz.

(4) A pártoló tagok olyan természetes, vagy jogi személyek, akik/amelyek a mikrobiológia ügyének hazánkban való előbbrevitele céljából csatlakozni kívánnak a Társasághoz, pártoló tagságukat írásban kérik, s akiket a Társaság elnöksége javaslatára a Vezetőség a pártoló tagok sorába felvesz, és akik a pártoló tagsági díjat fizetik.

(5) A belépésre irányuló szándéknyilatkozatot, valamint az ajánlás(oka)t írásban kell eljuttatni a Társaság főtitkárához. A felvételről a Vezetőség írásban értesíti a jelentkezőt. Amennyiben a felvételt a Vezetőség megtagadja, ezt ‑ annak indoklásával együtt ‑ szintén írásban közli. Felülbírálatért a kérelmező a Közgyűléshez fordulhat. A Társaság tagjairól nyilvántartást vezet.

(6) A Társaság rendes tagjai jogaikat személyesen vagy jogi személy esetén képviselő közvetítésével gyakorolják. Minden tagot azonos jogok illetnek meg. Szavazati jog, valamint a vezető testületekbe való megválasztás lehetősége csak a rendes tagokat illeti meg. Minden rendes tagnak egy szavazata van.

(7) Valamennyi tag joga, hogy:

(a) a természetes személy maga, a jogi személy pedig képviselő közvetítésével tanácskozási, indítványozási joggal részt vegyen a Társaság Közgyűlésein, és részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában, végrehajtásában és a Társaság egyéb tevékenységében;

(b) részt vegyen a Társaság által rendezett konferenciákon és más szakmai tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb alkotását bemutassa, véleményét elmondja;

(c) a Társaság vezető szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait, és anyagi eszközeit:

- nemzetközi szervezetekben, vagy más nemzeti társaságokban létesített tagságához, tisztségviseléséhez, ill. a társaságokkal és egyesületekkel való kapcsolattartáshoz;

- tudományos konferenciákra, szakmai tanulmányutakra való küldéséhez;

- kezdeményezései, javaslatai megvalósításához;

- egyéb, a Társaság működését segítő és a tudományág fejlődését szolgáló tevékenységéhez;

(d) meghatározza, hogy a Társaság számára biztosított támogatást és anyagi eszközöket milyen célra fordítsák;

(e) a Társaság tisztségviselőitől ‑ a beszámolási kötelezettség keretében ‑ megkapja a szükséges anyagokat, ill. betekinthessen a célzottan anyagilag támogatott tevékenységek iratiba;

(f) éljen a Társaság által nyújtott különleges kedvezményekkel, életkorral, kitüntetéssel és pályázatokkal összefüggésben.

(8) Valamennyi tag kötelessége, hogy:

(a) a Társaság Alapszabályának megfelelően tevékenykedjék;

(b) a társasági tevékenységgel kapcsolatban önként vállalt feladatait maradéktalanul teljesítse;

(c) a Társaság anyagi alapjának megteremtésében és gyarapításában lehetőségeihez mérten közreműködjék;

(d) rendszeresen befizesse a megállapított tagsági díjat;

(e) törekedjék a szakma tudományos színvonalának, a szakma etikai állapotának, valamint saját szakmai képzettségének folyamatos emelésére, a különböző szakterületek művelőinek együttműködésére.

(9) A Társaság közhasznú tevékenységében, szolgáltatásaiban tagi körön kívüliek is részt vehetnek, ill. részesülhetnek.

A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNIK

11.)

(1) kilépéssel, vagy pártoló tag esetén a tagság felmondásával;

(2) törléssel: amennyiben a tag több mint két éven át ‑ írásos felszólítás ellenére ‑ nem fizet tagdíjat, vagy nem teljesíti vállalt kötelezettségeit;

(3) kizárással: a Társaság Alapszabályát megsértő tagot a Vezetőség kizárhatja. A kizárási eljárás bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére lefolytatható az eljárásban érintett tag meghallgatása és felhozott bizonyítékainak értékelése mellett. Felülbírálatért a kizárt tag a Közgyűléshez fordulhat;

(4) elhalálozás, jogi személy tag esetén jogutód nélküli megszűnés esetén.

II.

A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA

12.)

(1) a Társaság Közgyűlése,

(2) a Társaság Vezetősége,

(3) a Társaság Elnöksége,

(4) a Társaság Ellenőrző Bizottsága.

KÖZGYŰLÉS

13.)

A Társaság legfőbb testületi vezető szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből alakul és amely a Társaságot érintő, jogszabályokban és a jelen alapszabály alapján hatáskörébe utalt, ill. utalható minden kérdésben döntési jogkörrel rendelkezik. A Közgyűlés nyilvános.

14.)

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:

(1) megállapítja, ill. módosítja a Társaság alapszabályát a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával.

(2) megválasztja 5 évre a Vezetőség (24 rendes tagját, és 8 póttagját), az Ellenőrző Bizottság (3 rendes és 2 póttagját), valamint a Társaság pénztárosát és ellenőrét. A bármely okból megüresedett helyekre a póttagok a személyükre póttagkénti megválasztásukkor leadott szavazatok számának sorrendjében lépnek. Több póttagra leadott azonos számú szavazat esetén, közöttük a sorrendet a nevük abc szerinti sorrendje határozza meg. Ezen új rendes tagok tisztségüket a korábbi tagok mandátumának lejártáig látják el. Abban az esetben, ha nincsenek póttagok, akkor a megüresedett helyekre a Közgyűlés új tagokat választ, akik tisztségüket a korábbi tagok mandátumának lejártáig látják el. A Közgyűlés indokolt esetben az általa megválasztott bármely testületet, bizottságot, ill. tisztségviselőt visszahívhat. Visszahívásra akkor kerülhet sor, ha a tisztségviselő tisztségére méltatlanná válik, ha feladatát nem megfelelően látja el, illetve akkor, ha összeférhetetlenné vált. A visszahívás kérdésében ‑ az összeférhetetlenség esetét kivéve ‑ akkor szavaz a Közgyűlés, ha erre legalább 20 tag írásban tesz javaslatot a Közgyűlés összehívását megelőzően. Összeférhetetlenség esetén a Vezetőség kezdeményezi a visszahívást;

(3) a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság beszámolója alapján megvitatja a Társaság munkáját, meghatározza a Társaság legfontosabb feladatait a következő időszakra;

(4) dönt a képviselő és ügyintéző szervek éves beszámolójának elfogadásáról. A beszámoló részét képezi a Társaság éves pénzügyi beszámoló jelentése, valamint a szekciók tevékenységéről készült jelentés;

(5) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik;

(6) a Vezetőség javaslatára dönt Szekciók és területi szervezetek létrehozásának, vagy megszüntetésének kérdésében;

(7) alapítvány létesítését határozhatja el;

(8) kétharmados szótöbbséggel jóváhagyja a Társaság csatlakozását, vagy egyesülését más társadalmi szervezettel, ill. elhatározhatja a Társaság feloszlását;

(9) megállapítja a rendes tagok által fizetendő tagdíjat, és kijelöli a tagdíjfizetési kedvezményben részesülő tagok körét;

(10) tiszteletbeli tagságot adományoz, illetve töröl;

(11) megvitatja és elfogadja a közhasznúsági  mellékletet;

(12) meghozza mindazon további döntéseket, amelyet a jelen alapszabály, vagy bármely jogszabály a hatáskörébe utal.

15.)

A Társaság választott szervei a Közgyűlésnek felelősséggel, és beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

16.)

(1) A Közgyűlés rendes, vagy rendkívüli. Rendes Közgyűlést legalább évenként; vezetőségválasztással egybekötött rendes Közgyűlést pedig legalább 5 évenként kell tartani. A Közgyűlés megtartásának helyét az Elnökség határozza meg.

(2) A Vezetőség rendkívüli Közgyűlést szükség szerint bármikor összehívhat. A Társaság tagjai egyharmadának írásbeli, napirendi javaslatot, okot és célt tartalmazó kívánságára, ill. az Ellenőrző Bizottság indítványára a Vezetőség 30 napon belül köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni.

(3) A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.

17.)

A Közgyűlésre minden tagot írásban – levélben ‑ a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 30 nap időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontokat, határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés idejét, az elnök aláírását.

18.)

Határozatképes a Közgyűlés, ha azon a rendes tagok 50%-a + 1 fő jelen van.

Amennyiben a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor ‑ ha az a meghívóban szerepel ‑ a legkorábban 30 perc múlva, de legkésőbb 30 napon belül ugyanazon tárgysorozattal összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A döntéseket a jelenlevők egyszerű többséggel hozzák, kivéve az éves beszámolóra jóváhagyására, a közhasznúsági melléklet elfogadására, illetve a személyi kérdésekre vonatkozó döntéseket, amelyhez 2/3-os többség kell, az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés az Elnök előterjesztésére, vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. A közgyűlés a személyi kérdésekben, tisztségviselők megválasztásában titkos szavazással dönt.

19.)

A szavazás rendje:

a.) A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A titkos szavazást a Közgyűlés már egyetlen tag javaslatára is elhatározhatja.

b.) A tisztségviselők, vezető szervek, Ellenőrző Bizottság tagjainak a megválasztása titkos szavazással történik, többes jelölés alapján. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó más személyi kérdésekben is titkos szavazást kell tartani. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

c.) A Társaság egészének más társadalmi szervezethez való csatlakozásához, ill. különválásához, valamint egyesüléséhez, és a Társaság feloszlásához a szavazásra jogosultak háromnegyedének egyetértő szavazatára van szükség.

(d) A Közgyűlés határozathozatalában a 9.) összeférhetetlenségi szabályok irányadók. „A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.” A határozatok ‑ ellenkező rendelkezés hiányában ‑ az ülést követő napon lépnek hatályba.

(e) A Társaság tagja csak személyesen szavazhat.

(f) A közgyűlés határozatai a Társaság minden tagjára kötelezőek.

A VEZETŐSÉG

20.)

(1) A Vezetőség a Közgyűlés által megválasztott, képviselő, ügyintéző szerv. Tagja kizárólag a Társaság rendes tagja lehet.

(2) A Vezetőség ‑ kivéve a kizárólagos hatásköröket ‑ a Közgyűlések között annak hatáskörét gyakorolja, azaz

a.) vezeti a Társaság munkáját;

b.) a Közgyűlés határozatai alapján elkészíti a Társaság munkatervét, ellenőrzi annak végrehajtását;

c.) előkészíti a Társaság költségvetését és zárszámadását;

d.) állást foglal az alapítványokkal kapcsolatos ügyekben;

e.) gondoskodik a Társaság rendezvényeinek az előkészítéséről, meghatározza az összejövetelek tematikáját, a részvételi díjakat, előkészíti a Közgyűléseket;

f.) a tisztújító Közgyűlések előtt 6 hónappal gondoskodik jelölőbizottság megválasztásáról és annak közhírré tételéről, valamint a Közgyűlés levezető elnökének és a szavazatszámláló bizottság elnökének jelöléséről;

g.) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról;

h.) dönt a kitüntetésre javasolt személyekről, javaslatot tesz a Közgyűlésnek tiszteletbeli tagság adományozására;

i.) jóváhagyja a Társaság ügyrendjét;

j.) társasági küldötteket választ más társaságok, vagy szövetségek összejövetelein a Társaság képviseletének biztosítására;

k.) állást foglal a Társaság nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint a tiszteletbeli és pártoló tagokkal kapcsolatos kérdésekben;

l.) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Szekciók számára és szakterületére, valamint területi szervezetek létrehozására;

m.) meghatározza a pártoló tagok éves tagdíját;

n.) tagjai közül öt évre megválasztja a szakmai Szekciók elnökeit és az ifjúsági felelőst;

o.) tagjai közül öt (5) évre tisztségviselőket választ az Elnökségbe. Az Elnökség tagjai a következők: Elnök, két Alelnök, Főtitkár, Titkár (vezető tisztségviselők). A szakmai Szekciók elnökei, az ifjúsági felelős, valamint a Közgyűlés által megválasztott pénztáros, és az Ellenőrző Bizottság elnöke tanácskozási joggal vehet részt az Elnökség ülésein, szavazati jogot azonban nem gyakorolhatnak.

p.) az Elnökségben bármely okból megüresedett helyekre új tagokat (vezető tisztségviselőket) választ, akik tisztségüket a korábbi tagok (vezető tisztségviselők) mandátumának lejártáig látják el.

(3) Elnöki, vagy főtitkári tisztség betöltésére ‑ ugyanaz a személy, ugyanabban a funkcióban ‑ általában csak egy, legfeljebb két egymást követő ciklusban jelölhető. Az a személy, aki két egymást követő ciklusban elnöki funkciót viselt, nem jelölhető a továbbiakban főtitkári tisztségre.

(4) A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. A vezetőségi ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

(5) A Vezetőség bármelyik tagjának javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást. A vezetőség hatáskörébe tartozó személyi ügyekben titkos szavazást kell alkalmazni.

(6) A Vezetőség legalább negyedévenként, legalább két héttel előbb a Társaság honlapján (ill. időszaki kiadványában) közzétett időpontban ülésezik. A Vezetőség üléseit a Főtitkár igazolható módon hívja össze, írásos meghívóval, amelyben az ülés napirendje is szerepel. A Vezetőség ülései nyilvánosak.

(7) A Vezetőség határozatai ellenkező rendelkezés híján az ülést követő napon lépnek hatályba.

(8) A Vezetőséget össze kell hívni, amennyiben ezt a Vezetőség 10 tagja, vagy az Ellenőrző Bizottság két tagja kéri.

(9) A Vezetőség tagjai kétharmadának egyetértésével állásfoglalást hozhat nyilvánosságra helyi, vagy tágabb szakmai, szakmapolitikai-társadalmi kérdésekben.

(10)  a Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

ELNÖKSÉG

21.)

(1) Két vezetőségi ülés között a Társaság vezetését az Elnökség látja el. Az Elnökség tisztségviselőit a 20.2.o.) pont sorolja fel.

(2) Az Elnökség, a Közgyűlés határozatai alapján elkészíti, és a Vezetőség elé terjeszti a Társaság munkatervét, költségvetését és zárszámadását.

(3) Dönt az ifjúsági és egyéb pályázatok és pályadíjak odaítéléséről.

(4) Rangsorolja a külföldi utazási támogatások iránti kérelmeket, és a rendelkezésre álló összegeket a nyertesek rendelkezésére bocsátja.

22.)

(1) Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend közlésével.

(2) Az Elnökség ülései nyilvánosak.

(3) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

(4) Az elnök hatásköre:

a.) képviseli a Társaságot;

b.) vezeti a Közgyűlés, a Vezetőség és az Elnökség üléseit.

(5) Az elnököt akadályoztatása esetén az egyik alelnök, vagy a főtitkár képviseli.

(6) A Társaságot az Elnök önállóan képviseli harmadik személyekkel és hatóságokkal szemben, a Vezetőség felhatalmazásával elvi megállapodásokat köt, aláírási joga van. Akadályoztatása esetén képviseleti jogát átruházhatja bármelyik alelnökre, vagy a főtitkárra.  A banki jogot az elnök egyedül gyakorolja.

(7) A Társaság vezető tisztségviselői, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek vezető tisztséget.

(8) Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be ‑ annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig ‑ vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a szóban forgó szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője.

23.)

(1) A főtitkár hatásköre:

a.) vezeti a Társaság operatív munkáját;

b.) gondoskodik a Közgyűlés, és a Vezetőség határozatainak a végrehajtásáról.

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

24.)

(1) Az Ellenőrző Bizottság a Társaság rendes tagjaiból a Közgyűlés által 5 évre választott három tagból és két póttagból áll. Az Ellenőrző Bizottság a megválasztását követő első ülésén tagjai közül titkos szavazással elnököt választ.

(2) Az Ellenőrző Bizottság feladata a Társaság jogszerű működésének, pénzgazdálkodásának ellenőrzése, és arról a Közgyűlés számára jelentés készítése.

(3) Az Ellenőrző Bizottság közvetlenül a Közgyűlésnek van alárendelve. Tagjai nem lehetnek a Vezetőség tagjai, illetőleg azoknak közeli hozzátartozói; nem állhatnak a Társasággal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. Az Ellenőrző Bizottság tagjaira érvényesek a 9.) szerinti összeférhetetlenségi szabályok.

(4) Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek az Elnökség és a Vezetőség ülésein, a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhetnek, a Társaság munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, a Társaság könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják.

(5) Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, lényeges kérdésekben szakértők véleményét kérheti. Az Ellenőrző Bizottság működésének módját a Vezetőség működésének szabályaihoz igazodva kell kialakítani.

(6) Az Ellenőrző Bizottság köteles a Vezetőséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, amennyiben arról szerez tudomást, hogy

- a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

(7) A Vezetőséget, illetőleg a Közgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára ‑ annak megtételétől számított harminc napon belül ‑ a tisztségviselőknek össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az összehívásra az Ellenőrző Bizottság is jogosult. Amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A TÁRSASÁG PÉNZTÁROSA ÉS ELLENŐRE

25.)

(1) A Társaság pénztárosát rendes tagjai közül a Közgyűlés választja. Ellenőrnek gazdasági-pénzügyi szakismerettel rendelkező személyt kell választani.

(2) A pénztáros kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészletek előírásszerű elhelyezéséről, és nyilvántartásáról.

(3) Az ellenőr a pénztáros működését ellenőrzi.

III.

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

26.)

(1) A Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi és magánszemélyek hozzájárulásából, közérdekű kötelezettség-vállalásból és egyéb forrásokból származó bevételek (pl. pályázatok elnyeréséből, banki kamatból, vagyoni érték átruházásából és egyéb juttatásokból) és gazdasági tevékenységből származik.

(2) A Társaság tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon.

(3) A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a 4.) szerinti célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem közhasznú tevékenységeire fordítja.

(4) A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

(5) A Társaság a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a Társaság tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

(6) A Társaság költségvetését az Elnökség terjeszti a Vezetőség elé és a Közgyűlés hagyja jóvá.

(7) Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű, a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a Társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért az Elnök a felelős.

(8) A Társaság gazdálkodó tevékenységét saját éves költségvetése szerint a mindenkor érvényben lévő törvények és rendelkezések szerint végzi.

(9) A Vezetőségnek a lényeges gazdasági kérdésekben szakember véleményét kell kérnie.

(10) A Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint a Szekciók vezetői feladataikat díjazás nélkül látják el.

IV.

A MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG MANNINGER REZSŐ

EMLÉKÉRME

27.)

(1) A Társaság azon tagjainak, akik a Társaság célkitűzéseinek megvalósulását döntően elősegítették, a mikrobiológia valamely ágának kiemelkedő művelői, a Vezetőség titkos szavazás alapján a Társaság Manninger Rezső Emlékérmét adományozhatja.

(2) Évente általában egy, legfeljebb két Manninger Rezső Emlékérem adományozható, amelyeket az évente a Társaság által rendezett Nagygyűlésen, vagy a négyévente rendezett Kongresszuson kell átadni.

(3) Az Emlékérem előlapja a névadót ábrázoló dombormű. Hátlapján a + Manninger Rezső ‑ 1890-1970. + felirat látható és ugyanott szerepelnie kell a kitüntetett nevének és az adományozás évének.

V.

A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

28.)

(1) A Társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

(2) Amennyiben a Társaság törvényes működése másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.

VI.

A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

29.)

Amennyiben a Társaság olyan tevékenységet folytat, amit jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett ‑ a tevékenységnek megfelelő hatáskörrel rendelkező állami szerv ‑ a hatósági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok szerint felügyeletet gyakorol.

VII.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

30.)

A Társaság megszűnik, ha

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b) a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

VIII.

HATÁLYBALÉPÉS

31.)

A MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG jelen ALAPSZABÁLYÁT a Közgyűlés a Budapesten 2014. szeptember 25-én tartott ülésén fogadta el. Egyidejűleg a korábban, 2014. április 24. óta érvényben volt alapszabály hatályát veszti.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

  ……………………………………    …………………………………… 
Dr. Márialigeti Károly  Dr. Deák Judit
elnök jegyzőkönyvvezető
  ……………………………………    …………………………………… 
Dr. Müller Viktor Dr. Tiszlavicz Zoltán
hitelesítő hitelesítő

 

Keresés