MMT

A MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

A Társaság célja:
(1) elősegíteni az általános, az orvosi, az állatorvosi, a biotechnológiai, az élelmiszer, a fertőző betegségekkel kapcsolatos, a járványtani, a mezőgazdasági, a környezeti, az ipari mikrobiológia valamennyi ágának (algológia, bakteriológia, mikológia, protozoológia és virológia) (továbbiakban mikrobiológia) és a mikrobiológiai immunológiának, taxonómiának és filogenetikának, molekuláris biológiának, parazitológiának stb. fejlesztését;
(2) elősegíteni a felsorolt tudományágakban elért eredmények gyakorlati felhasználását, valamint az oktatás és tudományos képzés, továbbképzés minden szintjén (alap- és középfokú oktatás, graduális és posztgraduális felsőfokú képzés, felnőttképzés stb.) azok megismertetését;
(3) elmélyíteni a felsorolt tudományágak művelőinek tudományos és gyakorlati felkészültségét, segíteni az új tudományos eredmények megismertetését, a tudományos ismeretterjesztést;
(4) hozzájárulni a tagok tudományos elméleti és gyakorlati tapasztalatainak, eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetéséhez, segíteni együttműködésüket;
(5) mindent megtenni a szakma általános társadalmi és erkölcsi elismertetése érdekében;
(6) érvényesíteni tagjainak   a közérdekkel összhangban álló   erkölcsi és anyagi érdekeit;
(7) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység elősegítése (pl. kapcsolatépítés határon túli magyar szakmai szervezetekkel);
(8) euroatlanti integráció elősegítése (pl. tagság európai szakmai szervezetekben);
(9) elősegíteni a hazai és nemzetközi tudományos, oktatási, valamint egyéb szakmai kapcsolatok erősítését az előbbiekben felsorolt valamennyi területen.

A Társaság céljai elérésének érdekében:
(1) tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, beszámoló és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendez. A Társaság programjairól, szolgáltatásairól a tagokat és érdeklődőket negyedévi rendben megjelenő kiadványban, valamint honlapján (www.mmt.org.hu) folyamatosan tájékoztatja;
(2) szakfolyóiratokat adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti a céljainak megfelelő tudományos könyvkiadást;
(3) figyelemmel kíséri a szakterületét érintő kutatási, oktatási és továbbképzési feladatokat, javaslatokkal és bírálatokkal segíti azok megoldását;
(4) a szakterületét érintő kérdésekben véleményt nyilvánít, és szükség esetén állásfoglalását nyilvánosságra hozza;
(5) feladatainak megoldása érdekében pályázatokat és ösztöndíjakat hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díjakat létesíthet és alapítványokat hozhat létre;
(6) tudományos kiállításokat rendezhet;
(7) szükség szerint bevonja munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva a társaság céljainak megvalósítását segíteni tudják;
(8) kapcsolatot létesít és együttműködik más hazai és külföldi nemzeti szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, határon túli magyar szakmai szervezetekkel, segíti, irányítja, összehangolja és támogatja tagjai és a Szekciók ilyen irányú tevékenységét;
(9) a maga egészében, illetve tagjai útján tagként részt vesz nemzetközi és más külföldi tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottjai útján képviselteti magát;
(10) anyagi lehetőségeinek határain belül és kapcsolatai révén mindent megtesz tagjai hazai és külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására;
(11) célja megvalósítása gazdasági feltételeinek javítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA

Közgyűlés
A Társaság legfőbb testületi vezető szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből alakul és amely a Társaságot érintő, jogszabályokban és a jelen alapszabály alapján hatáskörébe utalt, ill. utalható minden kérdésben döntési jogkörrel rendelkezik. A Közgyűlés nyilvános.

A Vezetőség
A Vezetőség a Közgyűlés által megválasztott, képviselő, ügyintéző szerv. Tagja kizárólag a Társaság rendes tagja lehet. A Vezetőség - kivéve a kizárólagos hatásköröket -  a Közgyűlések között annak hatáskörét gyakorolja.

Elnökség
Két vezetőségi ülés között a Társaság vezetését az Elnökség látja el. Az elnök képviseli a Társaságot; vezeti a Közgyűlés, a Vezetőség és az Elnökség üléseit. A főtitkár vezeti a Társaság operatív munkáját; gondoskodik a Közgyűlés, és a Vezetőség határozatainak a végrehajtásáról.

Ellenőrző Bizottság
Az Ellenőrző Bizottság a Társaság rendes tagjaiból a Közgyűlés által 5 évre választott három tagból és két póttagból áll. Az Ellenőrző Bizottság feladata a Társaság jogszerű működésének, pénzgazdálkodásának ellenőrzése, és arról a Közgyűlés számára jelentés készítése.

A Társaság pénztárosa és ellenőre
A Társaság pénztárosát rendes tagjai közül a Közgyűlés választja. Ellenőrnek gazdasági-pénzügyi szakismerettel rendelkező személyt kell választani. A pénztáros kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészletek előírásszerű elhelyezéséről, és nyilvántartásáról. Az ellenőr a pénztáros működését ellenőrzi.
 

Keresés