MMT

VÁRJUK TAGJAINK SORÁBA!

A MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG TAGJAI, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

 

10.)

(1) A társaság tagjai lehetnek:

a.) rendes tagok;

b.) tiszteletbeli tagok;

c.) pártoló tagok.

(2) Rendes tag lehet az, aki a mikrobiológiának felsőfokú képzést (egyetemet, vagy főiskolát) végzett, vagy végző művelője, illetve a mikrobiológia eredményeinek és módszertanának alkalmazója, terjesztője, oktatója, aki kötelezi magát a Társaság Alapszabályának megtartására, felvételét belépési nyilatkozatban kéri és akit a Vezetőség felvesz tagjai sorába. Új tagok felvételéhez legalább egy rendes tag írásbeli ajánlása szükséges.

(3) Tiszteletbeli tag lehet évente legfeljebb négy hazai, vagy külföldi természetes, illetve jogi személy, aki/amely a mikrobiológia ágainak valamelyikében kiemelkedő jelentőségű munkásságot fejt ki és kiemelkedő eredményeket ért el. Tiszteletbeli tagságot a Vezetőség ajánlására a Közgyűlés adományoz.

(4) A pártoló tagok olyan természetes, vagy jogi személyek, akik/amelyek a mikrobiológia ügyének hazánkban való előbbrevitele céljából csatlakozni kívánnak a Társasághoz, pártoló tagságukat írásban kérik, s akiket a Társaság elnöksége javaslatára a Vezetőség a pártoló tagok sorába felvesz, és akik a pártoló tagsági díjat fizetik.

(5) A belépésre irányuló szándéknyilatkozatot, valamint az ajánlás(oka)t írásban kell eljuttatni a Társaság főtitkárához. A felvételről a Vezetőség írásban értesíti a jelentkezőt. Amennyiben a felvételt a Vezetőség megtagadja, ezt ‑ annak indoklásával együtt ‑ szintén írásban közli. Felülbírálatért a kérelmező a Közgyűléshez fordulhat. A Társaság tagjairól nyilvántartást vezet.

(6) A Társaság rendes tagjai jogaikat személyesen vagy jogi személy esetén képviselő közvetítésével gyakorolják. Minden tagot azonos jogok illetnek meg. Szavazati jog, valamint a vezető testületekbe való megválasztás lehetősége csak a rendes tagokat illeti meg. Minden rendes tagnak egy szavazata van.

(7) Valamennyi tag joga, hogy:

(a) a természetes személy maga, a jogi személy pedig képviselő közvetítésével tanácskozási, indítványozási joggal részt vegyen a Társaság Közgyűlésein, és részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában, végrehajtásában és a Társaság egyéb tevékenységében;

(b) részt vegyen a Társaság által rendezett konferenciákon és más szakmai tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb alkotását bemutassa, véleményét elmondja;

(c) a Társaság vezető szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait, és anyagi eszközeit:

- nemzetközi szervezetekben, vagy más nemzeti társaságokban létesített tagságához, tisztségviseléséhez, ill. a társaságokkal és egyesületekkel való kapcsolattartáshoz;

- tudományos konferenciákra, szakmai tanulmányutakra való küldéséhez;

- kezdeményezései, javaslatai megvalósításához;

- egyéb, a Társaság működését segítő és a tudományág fejlődését szolgáló tevékenységéhez;

(d) meghatározza, hogy a Társaság számára biztosított támogatást és anyagi eszközöket milyen célra fordítsák;

(e) a Társaság tisztségviselőitől ‑ a beszámolási kötelezettség keretében ‑ megkapja a szükséges anyagokat, ill. betekinthessen a célzottan anyagilag támogatott tevékenységek iratiba;

(f) éljen a Társaság által nyújtott különleges kedvezményekkel, életkorral, kitüntetéssel és pályázatokkal összefüggésben.

(8) Valamennyi tag kötelessége, hogy:

(a) a Társaság Alapszabályának megfelelően tevékenykedjék;

(b) a társasági tevékenységgel kapcsolatban önként vállalt feladatait maradéktalanul teljesítse;

(c) a Társaság anyagi alapjának megteremtésében és gyarapításában lehetőségeihez mérten közreműködjék;

(d) rendszeresen befizesse a megállapított tagsági díjat;

(e) törekedjék a szakma tudományos színvonalának, a szakma etikai állapotának, valamint saját szakmai képzettségének folyamatos emelésére, a különböző szakterületek művelőinek együttműködésére.

(9) A Társaság közhasznú tevékenységében, szolgáltatásaiban tagi körön kívüliek is részt vehetnek, ill. részesülhetnek.

A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNIK

11.)

(1) kilépéssel, vagy pártoló tag esetén a tagság felmondásával;

(2) törléssel: amennyiben a tag több mint két éven át ‑ írásos felszólítás ellenére ‑ nem fizet tagdíjat, vagy nem teljesíti vállalt kötelezettségeit;

(3) kizárással: a Társaság Alapszabályát megsértő tagot a Vezetőség kizárhatja. A kizárási eljárás bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére lefolytatható az eljárásban érintett tag meghallgatása és felhozott bizonyítékainak értékelése mellett. Felülbírálatért a kizárt tag a Közgyűléshez fordulhat;

(4) elhalálozás, jogi személy tag esetén jogutód nélküli megszűnés esetén.

 

VÁRJUK TAGJAINK SORÁBA!

 

 

 

Keresés